previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Statut

Opublikowano: 18-08-2016

STATUT
STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ LICEUM REJA
W JĘDRZEJOWIE
(JĘDRZEJÓW 2015)

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM REJA
ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Reja w Jędrzejowie”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania działań I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jędrzejów.
3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

1.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może używać odznak, symboli i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

1. Celami Stowarzyszenia są :
a) inicjowanie i organizowanie działań o charakterze oświatowym, naukowym, kulturalnym, społecznym lub charytatywnym, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi młodzieży liceum;
b) wspieranie działalności szkoły w zakresie pomocy naukowej, finansowej
i rzeczowej;
c) promocja szkoły, ziemi jędrzejowskiej i regionu świętokrzyskiego.

§ 6

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie działań dydaktycznych oraz przedsięwzięć kulturowych wspierających i poszerzających ofertę edukacyjną szkoły oraz zadań na rzecz środowiska lokalnego, np.: warsztatów, zajęć pozalekcyjnych, imprez naukowych, konferencji, wycieczek szkolnych, wymian międzykulturowych itp.;
b) wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
c) organizowanie akcji charytatywnych, koncertów, festynów w celu pomocy uczniom lub pracownikom liceum, będącym w potrzebie;
d) podejmowanie inicjatyw w celu pozyskania środków finansowych z możliwych programów unijnych, agencji rządowych i pozarządowych;
e) wspieranie materialne, z pozyskanych środków finansowych, działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkołę;
f) pozyskiwanie środków finansowych na pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny do sal lekcyjnych;
g) tworzenie nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkole;
h) wydawanie broszur, ulotek lub innych materiałów promocyjnych związanych z celami Stowarzyszenia oraz współpraca z lokalnymi mediami;
i) prowadzenie działań promujących i popularyzujących w środowisku lokalnym osiągnięcia szkoły, jej uczniów i absolwentów;
j) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach i działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły;
k) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
4. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
5. Kandydat do Stowarzyszenia staje się członkiem zwyczajnym po złożeniu deklaracji członkowskiej na piśmie według wzoru określonego przez Zarząd. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) brania udziału w Walnych Zgromadzeniach;
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 9

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

  • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
  • notorycznego nieuczestniczenia udziału w pracach Stowarzyszenia;
  • niepłacenia dwóch kolejnych składek członkowskich;

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

§ 10

Zespoły zadaniowe

1. Zespoły zadaniowe są powoływane przez Zarząd w celu pełnego wykorzystania potencjału osobowego Stowarzyszenia.
2. Zespół zadaniowy tworzy co najmniej 2 członków.
3. Zespół realizuje przydzielone mu zadania.
4. W zespole wybierany jest lider odpowiedzialny za zespół przed Zarządem
i mający głos doradczy w sprawie realizacji zadań.
5. Zespoły określają swoje zadania zgodnie z celami statutowymi i są rozwiązywane po realizacji tych zadań.
6. Utworzenie i rozwiązanie zespołu następuje na podstawie uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się co 5 lat, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu tego organu.
5. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa lub Wiceprezesa oraz innego członka Zarządu.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne odbywa się wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 13

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie
na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Skarbnika oraz Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 14

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym wybieranych na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 15

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) ze środków pozyskanych z programów unijnych, rządowych i pozarządowych,
c) darowizn, spadków, zapisów,
d) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa
i jednego z członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Powyższy Statut został przygotowany i przedstawiony wszystkim członkom przez Komitet Założycielski w składzie:

Małgorzata Drabiszewska
Ewa Stachura
Joanna Śliz